Joseph Smith’s First Vision in Tagalog

Here’s the First Vision in Tagalog taken from Joseph Smith History 1:16-17. ThePreach My Gospel manual encourages missionaries to memorize this passage so that they can be ready to use Joseph’s own words when teaching about the restoration of the gospel of Jesus Christ:

Ako ay nakakita ng isang haligi ng liwanag na tamang-tama sa tapat ng aking ulo, higit pa sa liwanag ng araw, na dahandahang bumaba hanggang sa ito ay pumalibot sa akin. Nang tumuon sa akin ang liwanag, nakakita ako ng dalawang Katauhan, na ang liwanag at kaluwalhatian ay hindi kayang maisalarawan, nakatayo sa hangin sa itaas ko. Ang isa sa kanila ay nagsalita sa akin, tinatawag ako sa aking pangalan, at nagsabi, itinuturo ang isa—Ito ang Aking Pinakamamahal na Anak. Pakinggan Siya!”

Here’s the original English version, for reference:

I saw a pillar of light exactly over my head, above the brightness of the sun, which descended gradually until it fell upon me.  When the light rested upon me I saw two Personages, whose brightness and glory defy all description, standing above me in the air. One of them spake unto me, calling me by name and said, pointing to the other—This is My Beloved Son. Hear Him!”

*Photo by Mormon Newsroom

(Contributed by Rebecca, Philippines Baguio Mission, 2009-2011)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *